Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming.

 • Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse on õpilased, personal ning lapsevanemad (või lapse seaduslikud esindajad).
 • Kiili Kunstide Kooli astumise avaldust loetakse nõusoleku andmiseks, et kool võib kasutada andmesubjekti andmeid koolisiseseks kasutamiseks mõeldud andmebaasides (sh Stuudium).
 • Kool ei väljasta kellegi isikuandmeid kolmandatele isikutele andmesubjekti nõusolekuta, kui andmete saamist ei taotleta seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Juhul, kui isikuandmeid on avalikustatud põhjendamatult, on andmesubjektil alati õigus nõuda isikuandmete avalikustamise lõpetamist.
 • Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda või nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 • Isikuandmete kaitse üldmäärus.
 • Isikuandmete kaitse seadus.
 • Huvikooli seadus.
 • Töölepinguseadus.
 • Kiili Kunstide Kooli põhimäärus.

 

Töödeldavate isikuandmete koosseis ja isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi ning isikukood, elukoht – õpilaste tuvastamiseks ning andmebaasidesse kandmiseks (Stuudium, EHIS).
 • Lapsevanema (või lapse seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ning elukoht – lapsevanema (lapse seadusliku esindaja) tuvastamiseks ning andmebaasidesse kandmiseks (Stuudium).
 • Õpilase ja lapsevanema (või lapse seadusliku esindaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber) – kontakteerumiseks ja info vahetamiseks.
 • Õpilase varasemat muusika- või kunstiharidust kajastavad andmed (hinneteleht, tunnistus) – mujal varasemalt õppinute taseme määramine.
 • Õpilase arengut käsitlevad andmed (sh õppetulemused ja arenguvestluste jms käigus kogunenud andmed)
 • Personali ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, tervisekontrolli tõend, haridust tõendavad dokumendid, andmed ametiühingusse kuuluvuse kohta  – identifitseerimiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Isikuandmete töötlemine ja säilitamine

Kiili Kunstide Kooli saabunud dokumendid registreeritakse dokumendiregistris.

Andmetele, millele juurdepääs ei ole seadusega lubatud, kehtestatakse juurdepääsupiirang. Andmeid säilitatakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

 

Filmimine ja pildistamine Kiili Kunstide Koolis

Kiili Kunstide Kool on avalik koht (va ruumid, kuhu igaüks ei või siseneda).

Kiili Kunstide Koolis võib igaüks, nii õpilane kui täiskasvanu, füüsiline kui juriidiline isik, filmida ja pildistada kooli juhtkonna nõusolekul, järgides käesolevat korda.

 • Pildistamisel/filmimisel ning fotode/videomaterjali avalikuks tegemisel tuleb eristada, kas tegemist on avalikus kohas pildistamise/filmimisega (nt lõpuaktus, kontserdid jms ühisüritused), mil ei ole vajalik nõusoleku küsimine ja piisab eelnevast pildistamise/filmimise faktist teavitamisest, või ei ole tegemist avaliku kohaga (nt konkreetne õppetund klassis). Viimasel juhul on vajalik eelnev nõusolek pildistamiseks/filmimiseks ning fotode/videomaterjali avalikuks tegemiseks.
 • Juriidilised isikud, kes soovivad filmida ja pildistada ilma koolipoolse või lapsevanemate tellimuseta, on kohustatud küsima kooli juhtkonnalt ja lapsevanematelt vastavad nõusolekud.
 • Isiklikul otstarbel võib füüsiline isik pildistada ja filmida. Kõige tavapärasem isiklik otstarve on inimeste pildistamine või sündmuse filmimine endale mälestuseks.
 • Piltide ja videote ülesriputamisel suhtluskeskkonda või ükskõik kuhu mujale internetis (blogid, pildipangad, foorumid, Youtube) peab olema nõusolek.

Kiili Kunstide Kool seisab hea selle eest, et keegi ei filmiks ega pildistaks lapsi õigusvastaselt või ilmselgelt kahjustavalt.

Kooli personal võib kooli infoplatvormidele (Facebooki leht, Youtube, koduleht, infokiri jms) laadida avalikel üritustel salvestatud meediafaile (pildid, videod, helfailid) või faile, mille osas on lapsevanemalt saadud kirjalik nõusolek.

 

Isikuandmete töötlemise kohta tekkinud küsimustega palume pöörduda:

Kiili Kunstide Kooli direktor Kalev Vaidla:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 55679483

Kiili valla andmekaitsespetsialist Mari Liis Laanvee:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 679 0279